Taisyklės, tvarkos

Sau 16, 2023

 

Palangos pradinės mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Palangos pradinės mokyklos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir darbuotojų veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvarkos aprašas

Palangos pradinės mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Palangos pradinės mokyklos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Palangos pradinės mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Palangos pradinės mokyklos mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Palangos pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Palangos pradinės mokyklos vidaus kontrolės politika

Palangos pradinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Palangos pradinės mokyklos bendruomenės narių etikos kodeksas

Palangos pradinės mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Palangos pradinės mokyklos darbuotojų veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvarkos aprašas

Palangos pradinės mokyklos 1–4 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (santrauka)

MOKINIŲ  ELGESIO TAISYKLĖS

(išrašas iš Palangos pradinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Palangos pradinės mokyklos direktoriaus 2018–08–20  Įsakymu Nr.V1–64)

177. Mokinys turi teisę:

177.1. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Jungtinių Tautų Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.

177.2. Nemokamai gauti informaciją apie švietimo programas, mokymosi formas.

177.3. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis Mokykloje ir įgyti išsilavinimą.

177.4. Gauti geros kokybės švietimą.

177.5. Į psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą, švietimo informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.

177.6. Rinktis Mokykloje siūlomas neformaliojo švietimo programas, būrelius ir kt.

177.7. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką.

177.8. Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą.

177.9. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

177.10. Nemokamai naudotis Mokyklos vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi.

177.11. Įstatymų nustatyta tvarka gauti Mokykloje nemokamą maitinimą.

177.12. Naudotis kitomis mokinio teisėmis, numatytomis mokymo sutartyje.

178. Mokinio pareigos:

178.1. Sudarius mokymo sutartį, mokinys privalo laikytis visų jos sąlygų, Mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų.

178.2. Lankyti Mokyklą, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus Mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų.

178.3. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

178.4. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus ir visą Mokyklos personalą, paisyti jų nuomonės, gerbti savo mokyklą, jos simbolius ir nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu.

178.5. Gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, būti tolerantiškiems kitų šalių kalboms ir kultūroms.

178.6. Saugoti savo ir kitų sveikatą.

178.7. Privalo palaikyti švarą ir tvarką klasėje, Mokykloje ir jos teritorijoje.

178.8. Privalo tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių, mokytojų ir Mokyklos turtą: inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones.

178.9. Privalo aplenkti sąsiuvinius bei vadovėlius ir prižiūrėti, kad jie būtų tvarkingi.

178.10. Mokinys privalo būti Mokyklos teritorijos ribose, kol yra Mokykloje, o išėjęs su klase griežtai laikytis nurodytos tvarkos ir mokytojo instruktažo, privalo elgtis saugiai.

178.11. Iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti klasės vadovui medicininę pažymą ir kitus reikalingus dokumentus.

178.12. Išvykstant iš Mokyklos privalo grąžinti Mokyklai mokymo priemones, iš Mokyklos bibliotekos paimtas knygas ir kt.

178.13. Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas.

178.14. Privalo dalyvauti Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas (-a) atvykti.

178.15. Mokinys turi būti mandagus, paslaugus Mokykloje ir viešose vietose; pagal savo jėgas ir galimybes padėti vaikams, ligoniams, invalidams ir seniems žmonėms.

178.16. Nuo netinkamo elgesio sulaikyti draugus ir nepasiduoti blogai draugų įtakai.

178.17. Aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, prisidėti prie savo miesto ir Mokyklos turtinimo ir gražinimo.

179. Mokinio atsakomybė:

179.1. mokinys atsako už pamokų lankymą, mokymąsi ir elgesį.

179.2. mokiniai, padarę materialinę žalą Mokyklai, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

179.3. už sąmoningą inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako materialiai.

180. Mokiniui draudžiama:

180.1. be mokytojų leidimo imti mokyklos dokumentus, asmens bylas ir kitą Mokyklos dokumentaciją.

180.2. atsinešti į Mokyklą  peilių, dujų balionėlių, toksinių medžiagų, kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų.

180.3. atsinešti į Mokyklą žaislų, skirtų žaisti ne mokyklos teritorijoje: švilpynių, šautuvėlių, kaukių ir kt.

180.4. pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus.

180.5. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. Jei mokinys nesilaiko šio reikalavimo, mokytojas gali paimti išjungtą telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę ir grąžinti ją po pamokos. Jeigu mokinys piktybiškai pažeidžia šią taisyklę, mokytojas paima telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę, surašydamas paėmimo aktą, ir atiduoda saugojimui į seifą. Paimtas daiktas grąžinamas tik mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams).

180.6. atsinešti į Mokyklą ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.

180.7. be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius.

180.8. pamokos metu be mokytojo leidimo išeiti iš kabineto, vaikščioti po Mokyklą ir trukdyti mokytojams vesti pamokas.

180.9. bėgioti  koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, žaisti kamuoliu tam neskirtose vietose, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, užgaulioti, prasivardžiuoti ir kt..

180.10. reikalauti pinigų, versti meluoti kitus mokinius, imti ir gadinti svetimus daiktus.

180.11. prekiauti Mokykloje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri yra numatyta Mokyklos organizuojamų renginių metu.

180.12. niokoti Mokyklos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti  šiukšliadėžes, mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.).

180.13. Mokyklos patalpose būti su kepurėmis ir gobtuvais.

180.14. Mokykloje ar jos teritorijoje vartoti, turėti ar perduoti alkoholį, tabaką, narkotines, toksines, psichotropines medžiagas, savigynai skirtas priemones.

180.15. Mokykloje ar jos teritorijoje vartoti, turėti ar perduoti energetinius gėrimus.

Adresas

Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Priimamamojo darbo laikas

I–IV 8.00–12.00, 12.45–17.00

     V 8.00–12.00, 12.45–15.45

Telefonas, el. paštas

+370 460 54 302
info@palangospradine.lt

Naudinga informacija

 

 

Moksleiviai

Popamokinės veiklos

Pedagogai

Mokyklos gyvavimo metai

Susisiekite dabar

Adresas Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Tel. +370 460 54 302

El. p. info@palangospradine.lt

Priimamamojo darbo laikas: I–V 8.00–12.00, 13.00–17.00