Specialusis pedagogas ir logopedas

Rgs 1, 2023

Specialioji pedagogė, logopedė Laima Diovkšienė, Kabineto Nr. 205

El.p. laimalog@gmail.com

 

Specialiosios pedagogės darbo laikas:

 

Savaitės dienos

 

 Kontaktinės valandos

 Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

Antradienis

08.00-10.45 val.

 

07.15-08.00 val.

16.00-18.30 val.

Trečiadienis

12.00-13.00 val.

Ketvirtadienis

13.00-13.45 val.

 

 

      13.45-14.00 val.

 

Penktadienis

Viso:

4.30 val.

3.30 val.

 

Logopedės darbo laikas:

 

Savaitės dienos

 

Kontaktinės valandos  Nekontaktinės valandos
Pirmadienis
Antradienis

13.00-16.00 val.

 

Trečiadienis

12.54-16.00 val.

 

16.00-18.10 val.
Ketvirtadienis

14.00-16.00 val.

 

12.00-13.00 val.

16.00-18.05 val.

Penktadienis 10.50- 11.53 val.
Viso: 8.06 6.18

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas ir uždaviniai – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą. nustatyti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti, stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams (vaikams).

 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS:

  • teikia pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą;
  • organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus;
  • dalyvauja mokyklos specialaus ugdymo komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus;
  • konsultuoja mokytojus, kaip modifikuoti ir adaptuoti Bendrąsias mokymo programas, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją;
  • kaupia mokomąją-koreguojamąją medžiagą sutrikusiai funkcijai lavinti;
  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus;
  • dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį specialiojo ugdymo kabinete;
  • tvarko specialiojo pedagogo dienyną, specialiojo ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, rengia savo veiklos programą;
  • atsiskaito mokyklos vadovui ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kuruojančiai specialiojo pedagogo veiklą, apie pasiektus darbo rezultatus, pateikdamas veiklos programą ir savo veiklos ataskaitą. Veiklos ataskaitoje turi būti duomenys apie bendrą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičių, pagalbą gavusių mokinių skaičių bei jų pasiekimus per atsiskaitomąjį laikotarpį;
  • bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, logopedu, sudarant individualias programas, sistemingai kelia savo kvalifikaciją.

Adresas

Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Priimamamojo darbo laikas

I–IV 8.00–12.00, 12.45–17.00

     V 8.00–12.00, 12.45–15.45

Telefonas, el. paštas

+370 460 54 302
info@palangospradine.lt

Naudinga informacija

 

 

Moksleiviai

Popamokinės veiklos

Pedagogai

Mokyklos gyvavimo metai

Susisiekite dabar

Adresas Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Tel. +370 460 54 302

El. p. info@palangospradine.lt

Priimamamojo darbo laikas: I–V 8.00–12.00, 13.00–17.00