Privatumo politika

Gru 31, 2018

PATVIRTINTA

Palangos pradinės mokyklos direktoriaus

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V1-117

 

 

                  PALANGOS PRADINĖS MOKYKLOS PRIVATUMO POLITIKA

 

 

                           I SKYRIUS

                       BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šioje Palangos pradinės mokyklos privatumo politikoje pateikiama informacija apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus ir tvarką naudojantis Palangos pradinės mokyklos (toliau –  Mokykla) interneto  svetaine  https://www.palangospradine.lt/ (toliau – Interneto svetainė).
 2. Naudodamiesi interneto svetaine, pateikdami savo duomenis, siųsdami ar kitu būdu pateikdami Mokyklai informaciją apie save, tęsdami naršymą svetainėje Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jų laikytis.
 3. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės 2016 m. balandžio 27   Europos  Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų  apsaugos  tvarkant  asmens  duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau
 • Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

 

II SKYRIUS

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KOKIŲ TIKSLŲ SIEKIAME JUOS TVARKYDAMI?

 

 1. Mokykla gauna ir saugo informaciją, kurią pateikiate interneto svetainėje  joje  lankydamiesi:
  • IP adresą, prisijungimo laiką, apsilankymus interneto svetainėje, informaciją apie Jūsų naudojamą naršyklę naudotojų ir seansų skaičių, seanso trukmę, operacinę sistemą, įrenginio modelį, geografinę vietą, pirmieji paleidimai, programos atidarymai, programų naujiniai, pirkimai programoje. Šiuos duomenis tvarkome siekdami rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais ar interneto svetainės funkcijoms vykdyti (slapukų naudojimas);
  • Jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir bet kokią kitą Jūsų pateikiamą informaciją, kurią patys suteikiate norėdami su mumis susisiekti ir pildydami užklausos formą interneto svetainėje. Šiuos duomenis tvarkome siekdami susisiekti su Jumis ir  atsakyti  į  Jūsų  užklausas,  pateiktas naudojantis mūsų interneto
 2. Asmeniniai duomenys, pateikti interneto  svetainėje,  bus  naudojami  tikslams,  nurodytiems šioje privatumo

 

III SKYRIUS

KOKIAIS PRINCIPAI VADOVAUJAMĖS TVARKYDAMI JŪSŲ

DUOMENIS?

 

 1. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:
  • asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;

 

 • asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
 • asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymą;
 • asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
 • renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
 • asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
 • asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo  netyčinio  praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 • asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų  tvarkymo reikalavimus.

 

IV SKYRIUS

 JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

 1. Jūs turite teisę:
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);
  • Reikalauti, kad    asmens    duomenų      valdytojas     apribotų     duomenų      tvarkymą     (teisė apriboti);
  • Teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
  • Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti;
  • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos
 2. Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis  į  Mokyklą  raštu,  valstybine  kalba elektroniniu paštu adresu palangospradine@gmail.com, įteikiant prašymą  asmeniškai  arba  paštu adresu Virbališkės t. 4, Palanga, LT-00127.
 3. Su savo prašymu pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 4. Prašymas įgyvendinti savo teises turi būti įskaitomas, Jūsų pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujate gauti atsakymą.
 5. Savo teises galite įgyvendinti ir per  savo  atstovą.  Tokiu atveju,  Jūsų atstovas  prašyme  turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gimimo datą, ir duomenis, reikalingus duomenų subjekto identifikavimui, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
 6. Gavusi Jūsų prašymą, Mokykla ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo  prašymo  gavimo, Jums   pateiks   informaciją   apie   tai,   kokių   veiksmų   buvo   imtasi   pagal gautą  prašymą.                                      Jeigu bus

 

vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą, būsite informuoti apie tai, nurodant vėlavimo priežastis, per kiek laiko informacija bus pateikta,  ir  apie  galimybę  pateikti  skundą  Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 1. Mokykla gali atsisakyti tenkinti prašymą motyvuotu atsakymu, kai nustatomos Reglamente ir kituose duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytos aplinkybės.

 

V SKYRIUS

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 

 1. Mokykla neparduoda jokių Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, nebent yra gautas  Jūsų sutikimas atskleisti asmens duomenis, arba duomenis perduoti įpareigoja teisės
 2. Mokykla turi teisę pasitelkti partnerius, kurie padeda administruoti interneto svetainę, ar duomenų tvarkytojus, kurie  tvarko  asmens    Mes  pasitelkiame  tik  tuos  duomenų  tvarkytojus, kurie užtikrina, kad duomenų tvarkymas atitinka Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus  ir užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsaugą.

 

VI SKYRIUS

KITŲ SVETAINIŲ NUORODOS

 

 1. Mokyklos interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus, gali būti pateikta iš kitų svetainių įkelto turinio  (pavyzdžiui,  nuotraukų,  teksto  ir  ).  Trečiųjų  šalių  svetainėms,  kurių  nuorodos  pateikiamos Mokyklos interneto svetainėje yra taikomos šių svetainių privatumo politikos. Mokykla neprisiima atsakomybės pagal tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politikas.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokykla turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus ar pakeitimus, patalpindama juos interneto svetainėje.
 2. Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo interneto svetainėje
 3. Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, susisiekite su mumis elektroniniu paštu adresu palangospradine@gmail.com, įteikiant prašymą asmeniškai arba paštu adresu Virbališkės t. 4, Palanga, LT-00127.

Adresas

Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Priimamamojo darbo laikas

I–IV 8.00–12.00, 12.45–17.00

     V 8.00–12.00, 12.45–15.45

Telefonas, el. paštas

+370 460 54 302
info@palangospradine.lt

Naudinga informacija

 

 

Moksleiviai

Popamokinės veiklos

Pedagogai

Mokyklos gyvavimo metai

Susisiekite dabar

Adresas Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Tel. +370 460 54 302

El. p. info@palangospradine.lt

Priimamamojo darbo laikas: I–V 8.00–12.00, 13.00–17.00